Phiên bản học các từ vựng tiếng Anh bằng đồ họa DOS

Mô tả:
– Ngôn ngữ lập trình: pascal
– Môi trường phát triển: Turbo Pascal 7 (Graphics in DOS)
– Hoàn thành: tháng 4/2005
– Tình trạng: không tiếp tục phát triển
– Nội dung: từ vựng trong English 12 (bộ cũ, nay đã cải cách)

– Link: http://thientu.110mb.com/project/eng12.zip

Advertisements