Quản lý đoàn viên, chi đoàn của một tập thể có nhiều chi đoàn

Mô tả:

– Ngôn ngữ lập trình: C++
– Môi trường phát triển: VC 6.0 (Console Mode)
– Hoàn thành: tháng 4/2008
– Tình trạng: không tiếp tục phát triển
– Nội dung: hổ trợ đoàn khoa quản lý đoàn viên

-Link: http://thientu.110mb.com/project/quanlydoanvien.zip

Advertisements