Nghiên cứu và tìm hiểu các khả năng của Adobe Flex.

Slide báo cáo về Adobe Flex: Click here!
Demo ứng dụng của Adobe Flex: Click here!

Hiện đang tham gia phát triển phần mềm chuyên nghiệp trên công nghệ Adobe Flex. Các bạn sau khi nghiên cứu về công nghệ này có thể liên hệ để tham gia vào cộng đồng phát triển Flex.

Advertisements