Làm thế nào để cấu hình EasyPHP cho các máy trong mạng LAN có thể mở được trang Web trên Server nội bộ?
Sau đây là cách thực hiện điều đó.

Thao tác với Cấu hình Apache:

Bước 1: Để có thể mở web trong mạng LAN:

Chuyển dòng

Listen 127.0.0.1:80

thành chú thích

#Listen 127.0.0.1:80

Thêm dòng

Listen 80

Bước 2: Fix lỗi không mở được link http://localhost/mysql trong EasyPHP 5.3

Thêm dòng

Alias /mysql “${path}/phpmyadmin”

trong thẻ

<IfModule alias_module>

Bước 3: Có thể mở phpMyAdmin trong mạng:

Tìm đoạn

<Directory “${path}/phpmyadmin”>
Options FollowSymLinks Indexes
AllowOverride None
Order deny,allow
allow from 127.0.0.1
#        deny from all
</Directory>

Thế thành đoạn

<Directory “${path}/phpmyadmin”>
Options FollowSymLinks Indexes
AllowOverride None
Order deny,allow
#        allow from 127.0.0.1
Allow from all
#        deny from all
</Directory>

Bước 4: Để có thể dùng web php kết nối đến máy chủ mysql:

Mở my.ini

Chú thích các dòng sau:

#bind-address = 127.0.0.1
#skip-networking

Bước 5: Tạo thêm người dùng trong phpMyaAdmin mới với host là % (dấu phần trăm) để các máy trong mạng có thể kết nối vào được
Bước 6: Cấu hình phpMyAdmin để bắt buộc login khi mở

Mở config.inc trong thư mục phpMyAdmin

Sửa ‘config’ trong dòng

$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘config’;

Thành ‘http’ hoặc ‘cookie’

Bước 7: Để không hiện các Warning trong phpMySql lên, chèn 1 chuổi ngẫu nhiên vào

$cfg[‘blowfish_secret’] = ”;

Bước 8: Nếu mật khẩu của root hiện tại là rổng, hãy đổi mật khẩu này (như mysql chẳng hạn)

Advertisements